Impande driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom i Ugu District i KwaZulu-Natal og Bizana i Eastern Cape ca. 13 mil sør for Durban. Dette arbeidet har fokus på skoleutvikling, barnhageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, fagveiledere i sosialt arbeid, jus-studenter, opplæring i søm og etablering av systuer. Så langt er 49 prosjekter blitt fullført og overført til lokale krefter. Impande satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering.

Egne tjenester

Opplæring og trening

1. International Child Development Programme (ICDP)

International Child Development Programme er et forskningsbasert, kultur-uavhengig program som gir foreldre og andre omsorgspersoner, samt ansatte i barnehager og skoler, økt kompetanse i samhandling med barn. Programmet fokuserer på å møte barnas behov og lære hvordan barn stimuleres intellektuelt, sosialt og følelsesmessig.

Veiledningprogrammet startet opp i 2010 og ble gjennomført av to psykologer ved R-BUP (Barne- og ungdoms¬psykiatrien, Region Øst). Tre kursrekker er gjennomført siden oppstarten og det er i dag 25 utdannede veiledere som hver underviser minimum en gruppe på 8 omsorgspersoner i løpet av året. I tillegg er tre assisterende trenere blitt utdannet.

Utdannelsen gjennomføres nå i Sør-Afrikansk regi. Sammen med en fullt utdannet trener i Sør-Afrika gis det i 2015 tilbud om opplæring til ansatte i 7 drop-in sentra (sentra for barn som ikke har, eller ikke har fungerende, voksne omsorgs-personer).

Programmet er blitt meget godt tatt imot. Flere som har deltatt har gitt uttrykk for at de har fått et helt nytt syn på barn og barns utvikling, og at de har fått en utvidet kompetanse i sitt arbeid.

2. Lions Quest – Skills for Life

Lions Quest programmet Skills for Life, fokuserer på å styrke lærernes kompetanse ved å gi sine elever opplevelse av eget ståsted og ansvar for egne valg. En kvalifisert lærer fra Norge har gjennomført 2 dagers kurs for lærere ved to videregående skoler i området. Begge skolene har fått et påbyggingskurs det påfølgende året. Det har ikke vært mulig å få engasjert lokale krefter i videreføring av dette arbeidet, og programmet er lagt ned.

3. Syopplæring

Syopplæring startet ved Gamalakhe Development Center (GDC) høsten 2010. I alt ti unge kvinner som ikke hadde fullført videregående skole, ble tatt opp i et 6 måneders langt program. Siktemålet var å kvalifisere deltakerne til å sy klær til eget behov og for salg. Programmet har etter dette årlig undervist unge kvinner i søm, i to halvårlige opplæringsløp.

GDC har i 2015 overtatt alle programmene ved senteret. Kvinner som har gjennomgått opplæringen, syr i dag forklær til salg i baptistmenighetene i området fra Durban til Cape Town.

Syopplæring ved Munster Development Center startet umiddelbart etter at senteret ble ferdigstilt høsten 2013. To sygrupper undervises daglig, en om formiddagen og en om ettermiddagen. Senteret har fått avtale om sying av skoleuniformer til skoler i Munster og omegn.

4. Opplæring i grønnsakdyrking – hjelp til selvhjelp

Styret i IMPANDE har vært opptatt av at lokalbefolkningen skal kunne benytte tilgjengelige arealer til å dyrke grønnsaker, primært til eget bruk, men også for salg. I forbindelse med rehabilitering av skoler har det vært stilt som forutsetning av skolene skulle etablere skolehager. Ved GDC har det vært testet et program med dyrking av næringsrike grønnsaker i sekker. I senterets regi har det også blitt anlagt en grønnsakhage i tilknytning til en lokal kirke, St. Peter’s church. Ingen av programmene har vært vellykket over tid. Det er liten entusiasme lokalt for å videreføre dette arbeidet.

Impandes tilnærming til bistandsarbeid

Impande legger vekt på kompetanse- og kunnskapsoverføring, ansvarliggjøring og utvikling av gode vaner.

Impande satser primært på tiltak rettet mot den yngre generasjon.

Impande tenker helhetlig mht. hvilke behov den lokale township og omlandet har. Dette betyr i praksis at Impande kartlegger behov og satser på flere små tiltak som til sammen stimulerer til optimal utvikling.

Impande tror på frivillig innsats både ute og hjemme. Impande har derfor minimale administrative kostnader i Norge og vi inspirerer til at de lokale tar vare på sine tradisjoner når det gjelder frivillig innsats og å hjelpe hverandre.