Vedtekter for:

Impande, Gamalakhe Foundation Norway

§ 1 Navn m.v.

Stiftelsens navn er Impande Gamalakhe Foundation Norway
Ekraveien 13, 0756 Oslo.

Stiftelsens kontorkommune er Oslo.

§ 2 Formål

Stiftelsens nye formål er:
– bidra kompetansemessig og økonomisk til leveranser og tjenestester i utviklingen av befolkningen i Gamalakhe Township og omliggende distrikter,
– bidra til utvikling av vennskapsbånd og kulturutveksling på tvers av nasjonale, rasemessige og andre grenser, og
– bidra til institusjonsutvikling av og mellom skoler og Non Governmental Organisations, NGOs, i Norge og KwaZulu-Natal

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100 000,-.

§ 4 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre har fra 5 til 8 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder på 4 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal halvparten av styrets medlemmer første gang fratre etter to år. Styret utpeker selv nye medlemmer ved funksjonstidens opphør.

Styrets leder velges/utpekes av stiftelsens styre.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.

Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen. Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeid.

§ 6 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 Disponering av stiftelsens midler

Midler som er gitt eller bevilget stiftelsen til øremerkede formål, program, tjenester og/eller institusjoner forplikter styret å disponere i henhold til givers/bevilgers intensjon.

Hvis mottaker av øremerkede midler i Sør-Afrika har opphørt, skal styret finne alternative mottakere av disse midler i tråd med stiftelsens formål.

§ 8 Revisjon

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres ved vedtak i stiftelsens styre.

§ 10 Omdanning/oppløsning

Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre.
Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om Stiftelse.

Ved oppløsing eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige formålet, skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for barn og unge i sydlige Afrika og særlig tilgodese foreldreløse barn.

Dette punkt 10 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om Stiftelse.