Barn og unge i fokus

Impande bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent. Impande bygger og utvikler barnehager, skoler og spesialinstitusjoner i et område som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varige  samfunnsendring med begrensende ressurser. Impande driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Bærebjelken i arbeidet er frivillig profesjonell innsats i Norge. Så langt har Impande levert ca 50 institusjonsprosjekt. Ca 500 grasrotprosjekt rettet mot barn og unge er registrert innen organisasjonens definerte satsningsområde. Blant disse 500 er det fortsatt store behov for ulike typer støtte som løfter barn og unge ut av fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Hvor arbeider Impande?

Barnehage

Skole

Ressurssenter

Impandes fokusområde er i UGU distriktet. UGU distriktet ligger på Sør-kysten av delstaten KwaZulu Natal i Sør-Afrika.

Det bor ca. 722.000 mennesker i området. Kystlinjen er den hvite manns riviera og innover i landet bor den svarte befolkningen. Desto lengre man beveger seg fra kystlinjens turist- og industriområder, jo mer fattigdom vil man finne. Det er av ulike grunner dette distriktet i Sør-Afrika som er blitt hardest rammet av HIV-AIDS epidemien.

Statistikken nedenfor viser to påfallende trekk:

  • Befolkningen er svært ung, for eksempel ser vi at at ca. 50 % er under 20 år
  • Utdanningsnivået er relativt lavt, samtidig som et stort antall unge i løpet av de kommende 5-10 år vil gå ut av videregående skole uten å finne seg noe å gjøre

På bakgrunn av denne statistikken og de generelle samfunnsforhold i UGU distriktet kan vi peke på noen store utfordringer:

  • Hvordan skaffe arbeid til de unge etter endt skolegang? Hvis man ikke lykkes med å skaffe jobber til den nye generasjon vil dette danne grunnlaget for ledighet, radikalisering, kriminalitet og opprør
  • Hvordan redusere antallet av tidlig graviditet hos jenter? Dette er et stort problem. Ca. 50% av jentene på videregående skole har allerede født ett eller flere barn før de har fullført Grade 12 (videregående skole). Svært mange av barna deres vokser opp uten den nødvendige omsorg og stimulering
  • Hvordan bygge basisinstitusjoner og utvikle kompetanse hos ansatte i barnehager og skoler? Mange steder finnes ikke slike institusjoner eller de er i svært dårlig forfatning
  • Hvordan styrke og utvikle familien som samfunnscelle? Familien som samfunnscelle er gått i oppløsning i den svarte befolkningen. Halvparten av de unge i den videregående skole vet ikke hvem foreldrene er, eller har ikke kontakt med sine foreldre. Se artikkelen: First Steps to Healing the South African Family. South Afican Institute of Race Relations
  • Hvordan redusere volden? Vold er et stort problem i Sør-Afrika generelt og i UGU distriktet spesielt. Kvinner og unge jenter er spesielt utsatte. 25 % av jentene/kvinnene rapporterer at de en eller flere ganger i livet er blitt voldtatt.