*|MC:SUBJECT|*
NYHETSBREV II - 2019

 
 • Nytt fra IMPANDE arbeidet ute og hjemme
 • Tiden er moden for å rydde opp i Sør-Afrikas korrupsjon
 • Om hvordan det går med Sør-Afrikas landreform
IMPANDE gjennomfører for tiden 10 nye prosjekter for barn og unge i KwaZulu Natal. Alle disse prosjektene skal fullføres i 2019 og vil bli presentert i de kommende nyhetsbrev. 
IMPANDE trenger støtte fra deg!
Barn og unge fra fattige kår i Sør-Afrika fortjener å leve opp under verdige livsvilkår!
Vold mot kvinner er et stort problem i Sør-Afrika. Slik er det også i de områdene hvor IMPANDE arbeider. Hannes Shelter ble bygget og sto ferdig i 2015. Senteret ble bygget for nettopp å forebygge og å gi hjelp til voldsutsatte kvinner. Senteret har så absolutt vist sin eksisensberettigelse og hadde i 2018 fullt belegg. 
Samme år ble det bygget en ny avdeling ved Hannes Shelter. Behovet for psykologisk og juridisk hjelp har vist seg å være omfattende for klienter ved senteret. Den nye avdelingen har fagutdannet personale innen psykologi og juss. Her gis det hjelp først og fremst til kvinnene på senteret. I den grad det er kapasitet gis det også hjelp til beboere i området senteret ligger i. 
Slik uttaler den lokale tradisjonelle leder (høvding) seg om situasjonen og behovet for disse tjenestene:
"My community is such a dynamic one. The law project will be able to assist in many ways. We have a huge problem with our justice system. For instance i can highlite cases like murder, assault and mainly domestic violence that as the traditional council feel there are not properly handled which result in those cases being struck of on the court roll.
 
The law project will play a vital role in assisting with those cases,t and the traditional council will be a beneficiary and strategic partner in ensuring the project benefits the community.
It will also be advisable that the person who is appointed for the project can speak fluent zulu as the language and is able to work in the rural area. 
My own personal perception is that violence within the people still exist. The psychologist will play a huge role in assisting with that. 
For these services to be effective and appreciated, we need to make sure that the launch is done. For the community to be made aware of these services within the tribe."

Kind regards,    Inkosi M. Xolo 
Den nye avdelingen ved Hannes Shelter er bygget av Hannes Minne og Jon Vegard Lervågs Minne. Med finansiell støtte fra Kavlifondet vil denne nye avdelingen bli det første kompetanssenter hvor jus-og psykologistudenter får veiledningspraksis og kompetanseutvikling i samarbeid med erfarne jurister og psykologer. Psykolog og jurist er ansatt fra 1.2.2019.
Studentene er rekruttert fra de lokale skolene som IMPANDE har bidratt i utviklingen av. Studentene har IZi Zulu som morsmål og har studert ved universitetet i KswZulu Natal og Universitetet i Durban. De har kunnet gjennomføre sine studier ikke minst takket være stipender fra Jon Vegards Lervågs Minne.
IMPANDE takker Kavlifondet for denne vedifulle støtten i utviklingen av tjenestetilbudet ved Hannes Shelter! 
Styret i Jon Vegard Lervågs Minne har besluttet at midlene i fondet, ca kr 730 000, skal overføres til IMPANDES Utdanningsfond. Styret i IMPANDE takker for denne generøse donasjonen! Styret opplever samtidig at dette representerer et betydelig forvaltningsansvar, og vil gjøre alt for at midlene skal anvendes i tråd med Jon Vegard Lervågs Minnes mål og intensjon. 
Kunngjøringen om, og den formelle overrekkelsen av midlene, skjedde under Impandes Jubiluemskonsert den 5. februar, 2019. 
Sishlokulhe Utviklingssenter innvies i uke 9
Ormund Lions Club har vært en samarbeidspartner med IMPANDE i flere år. Først finansierte klubben i 2017 byggingen av Kayalethu barnehage for 40 barn. Deretter ønsket klubben å ta på seg bygging og utvikling av et multifunksjonelt senter for barn og unge. Byggetrinn I og II er nå ferdig. Før jul arrangerte klubben en konsert i Ormsund kapell sammen med Politiets Janitsjarkorps. Det var stuvende fullt og overskuddet på kr 50 000 ble øremerket trinn III i utviklingen av Sihlokuhle.
I februar vil klubbmedlemmer fra Ormsund besøke senteret og bli involvert i den videre utviklingen av det.
IMPANDE takker Ormsund Lions Club for deres bidrag til bygging av samfunnet for barn og unge i Sør-Afrikas største bantustan, Transkei. Det er mange fattige lommer i Sør-Afrika. Disse fungerte som selvbergingsområder fram til frigjøringen i 1994. Vi er nå med på å bygge det institusjonelle samfunn i disse områdene. Dette er effektiv og meningsfull utviklingsbistand. 
Vi ønsker flere Lions-klubber og partnere velkommen inn i arbeidet! I Transkei er det enorme behov for hjelp. Fattigdommen er stor. Her er det mer et spørsmål om i hvilken ende man skal begynne bistandsarbeidet.
Gcilima STEM-Center med fokus på IT og realfag åpnes i uke 10
Skoleresultatene ved de statlig drevne skolene i UGU-distriktet er svake. Dette gjelder spesielt resultatene i realfag og IT. Årsakene til dette er mange: 
 • Elever vokst opp i miljø med begrenset faglig stimulering i førskoletiden
 • Feilernæring i viktige faser av oppveksten
 • Skole med svake lærerressurser i realfagene. Eks: En studie viser at lærerne i grunnskolen i snitt har et kompetansenivå i realfag som kan sammenlignes med nivået til norske 5 klassinger
 • Begrenset tilgang på IT-ressurser
Senteret i Gcilima er geografisk plassert mellom 4 skoler med til sammen vel 2.000 elever. Hver skole kan bruke senteret på en tildelt ukedag. IMPANDE har ansatt personale med spesiell kompetanse ved senteret, og tar ansvar for driften de kommende to årene. Det gjelder å få satt en kultur på et høyere kompetanse- og innsatsnivå.
Takk tll:
 • Elevene ved Oslo Handelsgym, Hersleb og Kongshavn VGS som gjennom sine innsamlingsaksjoner har dekket byggekostnadene
 • Steenslandsfondet og familien Drevon som har bidratt til investeringer i IT- og laboratorieutstyr, oppstartskostnader og driften i 2019
Think Equal
Ingen barn er født rasister! Det er noe de lærer av voksne!
IMPANDE har bidratt til at programmet Think Equal er satt i gang nå i februar i Sør-Afrika. Programmet er utviklet av Leslee Udwin og har fokus på holdningsskapende arbeid for å forebygge rasisme, se  www.thinkequal.com Programmet gjennomføres ved 20 av IMPANDES barnehager og skoler. I etterkant skal det evauleres av forskere fra Yale University i USA. 
IMPANDE har blant annet bidratt til oversettelse av fagstoffet som benyttes, fra engelsk til IziZuu. I alt dreier det seg om ca 30 pedagogiske hefter. Minister of Education i delstaten KwaZulu Natal har fattet stor interesse for dette programmet og vil ha det gjennomført i hele delstaten. 
Fra oppstartsseminaret. Leslee Udwin i midten med rødt skjerf
Velg IMPANDE som din forlengede filantropiske arm!
 • IMPANDES visjon er å gi barn fra fattige kår framtidsmuligheter
 • IMPANDE kjennetegnes ved å mobilisere folk ute og hjemme til frivillig innsats
 • IMPANDE leverer konkret og effektiv bistand
Alt IMPANDES arbeid i Norge drives frivillig og ulønnet
The secret of living is giving! 
Send din mail til [email protected] og fortell hva du vil gi og om du har spesielle ønsker for hva dine gaver skal øremerkes til! Eks..

I. Andel i til bygging av en barnehage. Du velger selv størrelsen på din andel    
II. Fast månedlig støtte
III. Starte innsamling blant venner, eller i et lag, til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert. 

IMPANDES kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865

Det gis skattefradrag på gaver til IMPANDE mellom over kr. 500,00 og opp til kr. 40 000,00 i 2019! Ønsker man skattefradrag for gaver må IMPANDE få tilsendt fødselsnummer, navn og adresse fra giveren.
II. TIDEN ER OVERMODEN MHT. Å RYDDE OPP I SØR-AFRIKAS KORRUPSJON
Vente på flere rapporter, eller ta umiddelbar affære
I Sør-Afrika finnes det institusjoner som etterforsker og eventuelt rettslig forfølger korrupsjon, og mistanke om korrupsjon. Mest kjent er the Hawks og NPA, National Prosecuting Authorithies. Begge institusjonene er i gang med å rekruttere mange nye kompetente medarbeidere og å ruste opp eksisterende kompetanse. Imens venter folket på at den nye presidenten Ramaphosa skal ta grundig tak i korrupsjons-uvesenet, og også den økende volden i landet. Statistikken viser blant annet at i 2018 ble 57 mennesker drept daglig. Utålmodigheten hos folk flest er stor når de samtidig ser den omfattende korrupsjonen som finner sted på nesten alle administrasjonsnivåer i offentlig og halvoffentlige organisasjoner. 
Forfatteren Max de Preez ga i januar 2019 i media en situasjonsanalyse: «Smøring og snusk finnes i nesten alle offentlige anbud og transaksjoner. Vi begynner å bli syke av dette uvesenet. Det jeg har arbeidet hardt for å tjene opp havner i lommene på kjeltringer.” 
Den tidligere president Zumas «venner» som har skodd seg på korrupsjon har rømt landet.  
Agrizzi, en kjent twittrer i Sør-Afrika, skrev i en melding forrige uke : ”Hva Sør-Afrika nå trenger er en massiv oppvask på linje med den som ble foretatt i Brasil under navnet «Operasjon Car Wash». Der havnet 200 offentlig ansatte i høye posisjoner rett i fengsel, og 100 ble fulgt opp med bøter og påtale.
Agrizzis twittermelding vakte umiddelbart stor interesse. I løpet av 2 timer fikk han flere tusen svar. Operasjon Car Wash i Brasil er i ettertid blitt anklaget for å ha en politiske slagside. Den var drevet av høyrekrefter som i dag har fått frem Bolsenaro som ny president.
Sør-Afrika trenger en liknende handling som en Operasjon Car Wash kampanje, men uten dennes politiske slagside. 
Trekk ved Sør Afrika
Sør-Afrika er svært forskjellig fra Brasil. Landet er mer et konstitusjonelt- enn et parlamentarisk demokrati. Den sivile frihet, lov og orden er nedfelt i The Bill of Rights, og overvåkningsorganet Constitutional Court opererer markant, profesjonelt og beskyttende. Flere mediakanaler fungerer også rimelig modig, avdekkende og tydelig. Den ene korrupsjons-miseren etter den andre får store oppslag. Det sivile samfunn inkludert den kirkelige sektor står også sterkt og opptrer på flere måter progressivt, ansvarliggjørende og pro-aktivt.
Tempoet må opp
Den offentlige sektor er tungrodd og alle venter på en tempoveksling i leveranser av alle offentlige tjenester, de rettslige inkludert.  Økonomien utvikler seg svært sakte, og mange mener at slik vil det fortsette inntil en opprenskning i alle ledd er gjennomført. 
”Mulighet skaper tyv”, heter det i et ordtak. I Sør-Afrika er dessverre mulighetene mange mht. å forsyne seg av felleskapets midler. Den organisatoriske tillit er gjennomgående svak hos folket.
Indre kontrollsystemer i bedrifter og organisasjoner er ikke utbygget slik som i vårt samfunn, og lovoppfølgingen (law enforement) fungerer bare glimtvis. Mange slipper unna uten å stå til rette for sine ugjerninger.
Folket roper: «Ikke godt nok!» Redaktøren i mediahuset NEWs24, Adriaan Basson er enig og illusterer påstanden denne uken ved å vise til hva hans journalister har avdekket i mange år om for eksempel Bosasa-gruppen. Bosasa-gruppen er en multifuksjonell bedrift med mange offentlige oppdrag, og Basson mener de har bedrevet åpen korrupsjon i årevis uten å ha blitt rettsforfulgt. «Dette er merkelig», sier imidlertid statsadvokat Pierre de Vos.
”Vi trenger å stimulere til at folket varsler om korrupsjon, vise for all verden at sentrale personer blir tatt ved at et massivt mediaoppbud er på hjul,” avslutter Basson. Her er det rimelig å nevne ordtaket som sier at trapper må vaskes ovenfra og nedover skal det bli skikkelige rent!
III. HVORDAN GÅR DET MED SØR-AFRIKAS JORDREFORM?

Bakgrunn for jordreformen
Tidlig på 1900-tallet ble det vedtatt flere lover som begrenset sørafrikaneres bevegelsesfrihet. Native Land Act fra 1913 fratok blant annet svarte retten til å eie og bruke jord utenfor svarte reservat. 

 • Reservatet som IMPANDE arbeider i grenser til Transkei som var det største reservatet i Sør Afrika. Aparheid-regimet forsøkte å skille dette omådet ut som et eget selvbergende ”land” uten å lykkes med det. 
 • Nantive Land Act betydde i praksis at 87% av landet ble kolonisert og 13% av landets areal tilfalt de svarte. Det meste av den gode jorda i Sør-Afrika tilfalt de hvite. 
 • Group Areas Act la senere grunnlaget for byene som ble kalt townships. Slike townships ruver tydelig fram når vi f. eks lander med fly i Cape Town eller Johannesburg.  
 • Mellom 1960 og 1982 ble 3,5 millioner svarte tvangsflyttet til homesteads (svarte reservat), vekk fra bydeler som ble erklært som «hvite områder».
 • ANC lovet ved frigjøringen i 1994 at 30% av landbruksjorda skulle omfordeles i løpet av fem år. Til nå har dessverre mindre enn 10% skiftet eier. Omfordelingssakene har ofte endt opp i byråkratiske og juridiske krangler.
 • Sørafrikanere som ble tvangsflyttet under raselovenes innførsel kunne fram til 1998 fremme krav om å få tilbake sin jord/bolig, fremme sine land claims. Om lag 80.000 krav ble fremmet. Av dem gjenstår det fortsatt rundt 6.000 uavklarte krav. 
 • I de områdene IMPANDE arbeider er det blant annet mange beboere i Gamalakhe som har fått kompensasjon fordi fedrene ble tvangsflyttet fra den hvite kyststripen. Disse midlene brukte mange til bygging av familiebolig. Deler av Gamalakhe har derfor i dag et visst preg av å være bosted for middelklassen. 

Jordreformen har tre deler

 • Kompensere til de som ble tvangsflyttet under apartheid. Kompensasjonen kan utbetales i penger.
 • Øke andelen svarte jordeiere.
 • Sikre rettighetene for landarbeidere som i generasjoner har bodd på samme gård.

Ekspropriasjon uten kompensasjon

Det mest betente temaet i dagens politiske debatt i Sør-Afrika er hvorvidt land skal kunne tas fra hvite jordeiere uten kompensasjon. 
Følgende vurdering av situasjonen er klippet fra Bistandsaktuelt:
President Cyril Ramaphosa og EFF-leder Julius Malema har ulike syn på hva slags jord som kan eksproprieres, og hvordan.
ANC har vært tydelige med å påpeke at jord som er i aktiv bruk er unntatt tvangsinnløsning. Jord som kan bli aktuell i jordreformprogrammet er jord som ligger brakk, land som eies som spekulasjonsobjekt uten å brukes og uutnyttede landområder som høver for jordbruk eller boligbygging. ANC vurderer også å gi tinglysning til 17 millioner svarte som i dag har bruksrett til jord som forvaltes av tradisjonelle ledere.
Landsbygdsutviklings- og jordreformminister Maite Nkoana- Mashabane sier at hun ikke har tenkt å vente på en gjennomgang av grunnloven for å tvangsinnløse jord. Den muligheten finnes allerede i grunnloven, hevder hun, og får medhold av flere juridiske eksperter.
Avisen Mail & Guardians spesialist på konstitusjonelle spørsmål argumenterer slik: «Grunnloven gir regjeringen rett til å ekspropriere jord i allmenhetens interesse. Det er dermed regjeringens sendrektighet, ikke grunnloven, som har stått i vegen for en gjennomgripende jordreform. At de millioner sørafrikanere som ble tvangsflyttet på 1900-tallet ennå ikke har fått kompensasjon er skammelig.»
EFF, i motsetning til ANC, snakker om en sosialistisk modell som løsning. Staten bør eie all jord og medborgerne får forpakte jorda. «De som eier jord i dag vil få mulighet til å søke om fortsatt å få bruke den jorda i en tid begrenset til maksimalt 25 år», ifølge EFFs policydokument.
Det synes klart at ANCs forslag om å gi tinglysning av eiendom til de 17 millioner svarte som i dag har bruksrett til jord som forvaltes av de tradisjonelle ledere (høvdinger), vil ha stor betydning for de fattigste sørafrikanere. Et tinglyst skjøte på en eiendom vil ha stor både psykologisk, juridisk og praktisk betydning for mange fattige i de områder hvor IMPANDE arbeider. Hvilken betydning gjennomføringen av dette forslaget vil ha for de tradisjonelle lederes (høvdingers) funksjonsmåte vil bli belyst i samtale med Inkosi Xolo under IMPANDE besøk i mars 2019. 
Gi din bursdag til IMPANDE!
IMPANDE har helt siden oppstarten fått finansielle støtte ved at mange venner har bedt om en gave til IMPANDE i stedet for til seg selv når de har feiret sin bursdag! Dette har også vært tilfelle i tilknytning til jubileer, bryllup og begravelser.
Herved inviteres du til å gjøre den samme meningsfulle tjeneste! 
Be dine venner om å Vippse beløp til 28865 eller benytte IMPANDES bankkonto 12 01 51 98 085. Be dine venner merke gaven med ditt navn. På den måten kan IMPANDE, og du også, få takket for gaven på en skikkelig måte.
Bli med og opplev norske avtrykk i Natal-provinsen og besøk til Cape Town!
Avisen Vårt Land og Escape Travel inviterer til å oppleve Sør-Afrika fra mange vinkler. På denne turen besøker vi norske fotavtrykk i Natalprovinsen hvor blant annet IMPANDE arbeider. Safari med store dyreopplevelser blir det også tid til.
Reisen går Oslo-Durban og deretter til Cape Town, en av verdens vakreste byer. Kontrastene er store: Fangeøya Robben Island der Nelson Mandela tilbrakte de fleste av sine 27 år i fengsel, det spektakulære Table Mountain, de fattigslige bosettingene for de svarte, en svingende gudstjeneste og de vakre vindistriktene rundt Cape Town. 
 
Turperiode: 28. oktober - 7. november 2019
Pris: kr. 33.500 i dobbeltrom, som inkluderer det aller meste på turen. Begrenset antall plasser!
Turleder: Jon Magne Lund, tidligere redaktør i Vårt Land, som kjenner Sør-Afrika meget godt. 
IMPANDES team i Sør-Afrika vil assistere under besøket i Sør-Natal. 
Påmelding: [email protected], eller telefon 24 14 94 00. 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*